ГЕОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Област Търговище е с площ от 2 710.4 км2, или това е 13.6 % от територията на Североизточния район и 2.4 % от територията на България. Състои се от 5 общини - Търговище, Попово, Омуртаг, Опака и Антоново.
Община Търговище е разположена на територия от 872 кв.км. в източната част на Дунавската равнина. Административен общински център е гр. Търговище. Близостта му изходните пунктове на страната Варна -125 км, и Русе - 100 км. прави територията на общината естествено стратегическо кръстовище по тези направления. Удобна е и връзката за Южна България през Котел. През Търговище преминава железопътната линия София-Варна. На 13 км. се намира базата на летище Търговище, което в момента не се използва. Районът е беден на водни ресурси, но 98,5% от населението на общината ползва вода от централни водоизточници, което представлява по-високо ниво от средното за страната.

ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ


Община Търговище е с многоотраслова икономика, като индустриалното производство е концентрирано основно в областния град Търговище.
Икономическите показатели определят Търговище като важен икономически център на развитие в областта, но със слаби позиции в Североизточния район за планиране и страната.
В последните години се забелязват някои положителни признаци в развитието на местната икономика - увеличаване на ДМА и намаляване на безработицата. Липсват обаче конкурентноспособни и динамични предприятия, способни да дадат силен тласък на производството като подобрят технологичната и бизнес среда.
Водещи отрасли в промишлената продукция са винарството, млекопреработването, производство на стъкло, производство на напитки, мебелно производство, строителство, шивачество, услуги, търговия.
Растениевъдството и животновъдството са от основните направления в икономиката на общината. 57.2% от селскостопанския фонд е обработваема земя.
Полезните изкопаеми са основно находища от скални материали, чиито доказани запаси са около 50 млн. куб. м., а непроучените предполагаеми запаси се оценяват на още над 20 млн. куб.м. Има оценки за промишлени запаси от червена глина и мергели.

ИНФРАСТРУКТУРА


Пътната мрежа на общината е с обща дължина 305 км, от които 158 км са IV клас.В транспортната инфраструктура преобладават пътищата от висок клас (в т.ч. международен път Е 772).През територията на общината преминава участък от жп линията София - Мездра - Варна.
Градът разполага с добре развити автобусни и железопътни линии, които го свързват с останалата част от страната. Редовни автобусни линии има до съседните общини Омуртаг, Шумен, Велики Преслав, както до по - малките населени места.
Всички селища в общината са електрифицирани и водоснабдени.
Централни пътно-транспортни артерии пресичат в четирите направления територията на общината. Първокласен път І-4 “София-Варна” минава през град Търговище. Предвижда се също така автомагистрала “Хемус” да преминава на разстояние 1-15 км. от града. Общината разполага с две железопътни гари по линията София-Горна Оряховица-Варна.

Общината притежава добре изградени енергийна и телекомуникационни мрежи. В процес на доизграждане е газопреносната мрежа. Промишлената зона и социалните заведения на град Търговище са изцяло газифицирани.
В края на 2011 г. по Програма ИСПА в гр. Търговище бе изградена пречиствателна станция за отпадни води. Водоснабдяването на населените места е на по-високо ниво от средното за страната, въпреки оскъдността на водни ресурси.
В близост до Търговище и в самия град са локализирани няколко минерални извора с лечебно-профилактични характеристики. Концесията за най-емблематичния от тях извор при прохода „Боаза“ за периода от 1972 до 2001 г. беше усвоявана от ТПК „Прима“.
За задоволяване водните ресурси със стопанско предназначение в общината са изградени 37 язовира.
Според утвърдения вече проект, газопроводът "Набуко", един от важните Европейски енергийни инфраструктурни проекти за изграждане на трансконтинентален газопровод за пренос на природен газ, ще преминава през Търговищка област в протежение на 84 км.

ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА


Град Търговище е областен център на една от 28-те административни области в България.
Населението на града към края на 2012г наброява 37 120 човека, или 31,25% от общото население на областта.
През последните години се наблюдава тенденция на демографско намаление, характерна и за област Търговище, Североизточния район за планиране и Р. България.
Отрицателният прираст на населението на града за 2012г. е минимален – 4,1%.
Разпределението на населението по възрастови групи в град Търговище е по-благоприятно от средните стойности на показателя за областта, района и страната. Град Търговище е с благоприятна възрастова структура и висок дял на младите хора.
Важна характеристика на населението е образователното равнище. Структурата на населението по образование се наблюдава при преброяванията. Налице е нарастване на лицата с висше и средно образование в общината. Преобладаващата част от хората с високо образователно равнище са в центъра на общината – гр. Търговище.

ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО


Тракийско, римско, византийско, турско, възрожденско и съвременно присъствие са напластявали култура и ценности. Високата културно-историческа и познавателна стойност на уникални паметници от античната и средновековната българска епоха, превръщат архитектурно-археологическите резервати на община Търговище в поле за изследвания, база за туристически продукти, “културен гръбнак” на настоящите поколения и “мост” за прехвърляне на ценности към бъдещите поколения.
По-значимите разкрити паметници и културни факти са:
Крумово кале (Мисионис). Останките на ранновизантийска и средновековна крепост “Крумово кале” (V-VI, IX-X, XIV в.) се намират в м. Парка на 7 км от Търговище по пътя за Омуртаг. Налага се научната хипотеза, че крепостта е част от известния византийски град Мисионис. Най-старият културен пласт е от края на V в. В края на IX век върху руините възниква българско селище1. През XII-XIV крепостта отново е част от отбранителната система на прохода Дервента.
Петкорабната базилика и Тракийското светилище на бог Аполон се намират на около 23 км от град Търговище и на 2.5 км южно от с. Драгановец. Находките2 свидетелстват за функцията на първоначалното съоръжение - Тракийско светилище (II – IV в). По-късно върху основите на светилището е построена петкорабната ранновизантийска базилика (V-VI в.). Около нея е имало развито селище. През XII в., върху него израства късно-средновековно българско селище, свързано с крепостта “Марната”. В комплекса е открита и пещ за строителна керамика (свързана с изграждането на базиликата).
В общината се намират и множество запазени религиозни паметници (църкви и джамии). По-старите църкви съхраняват уникални стенописи. Запазени са и значими паметници на ислямската култура.